Google

Katrina satellite photos

Google Maps has satellite photos of New Orleans from Aug 31 of this year.

Comments Off on Katrina satellite photos